Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach

Lermontovova 1
04001 Košice
IČO: 00161764

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach

...zo súčasnosti školy

V súčasnosti škola plní zložité úlohy, ktoré má zakomponované v pláne práce školy v oblasti výchovy a vzdelávania

 • zavádzať a aplikovať v študijných odboroch nové zameranie podľa požiadaviek praxe
 • zvýšiť nároky na vzdelanostnú úroveň žiakov i kultúrnu úroveň žiakov školy
 • zintenzívniť prácu predmetových komisií
 • zavádzať a aplikovať do VV procesu nové poznatky vedy a techniky
 • zavádzať moderné digitálne technológie do jednotlivých predmetov
 • realizácia projektu - zavedenie grafických počítačových systémov do vyučovacieho procesu
 • pokračovať vo výchovno-vzdelávacom programe " Mladí podnikatelia "v spolupráci s Baťa Junior Achievement SR
 • rozšíriť počítačovú sieť školy s napojením na INTERNET
 • v rámci projektu INFOVEK zapojiť školu do regionálnych, celoštátnych a medzinárodných projektov
 • pokračovať v realizácii Koncepcie enviromentálnej výchovy na škole
 • prehĺbovať poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách
 • naďalej sa podieľať na plnení úloh Národného programu boja proti drogám
 • v oblasti prevencie sociálnej patalógie realizovať program " Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog " a Projekt školy podporujúci zdravie " /závery a odporúčanie III. národnej konferencie škôl podporujúcich zdravie /
 • vo vyučovacom procese dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • do tematických plánov zapracovať do jednotlivých predmetov úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu v súlade s Chartou základných
  ľudských práv a slobôd z r. 1990
 • zapojiť max. počet rodičov a žiakov do mimoškolského záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích preukazov

V zmysle prijatého Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie:

 • zabezpečiť systematické vzdelávanie pedagógov v danej oblasti
 • spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie
 • pozývať prokurátorov na podujatia školskej mládeže zameraných na výchovu proti rasizmu a ostatným prejavom intolerancie
 • zabezpečiť besedy pre žiakov k danej problematike
 • realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania a klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu
 • uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia, preventívne opatrenia konzultovať a riešiť s vyškolenými odborníkmi centier výchovnej a psychologickej prevencie, resp. s pedagogicko-psychologickými poradňami podľa vypracovanej metodiky
 • uskutočňovať primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym zneužívaním v stredných školách
 • prispievať k zlepšeniu verejného zdravia, k prevencii pred civilizačnými chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie, posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať programy podpory zdravia

Vzdelávanie pedagógov zamerať na:

 • príprava novej podoby maturitnej skúšky
 • Realizovať schválený projekt špecializovaného klasifikačného štúdia „Úvod do sveta práce“, ktorý vypracoval MPC Prešov
 • rozvoj právneho vedomia ped. zamestnancov v oblasti reformy verejnej správy riadenia škôl a inovácii legislatívy v oblasti školstva
 • zdokonaľovanie zručnosti ped. zamestnancov vo využívaní PC
 • skvalitňovanie jazykových spôsobilosti a spôsobilosti komunikácie učiteľov v cudzích jazykoch
 • realizovať projekty karierového vzdelávania
 • začínajúci učiteľ
 • uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe
 • zvyšovanie profesijných kompetencii triednych učiteľov
 • koordinátor prevencie drogových závislosti v podmienkach školy
 • výchovný poradca v podmienkach školy
 • pre zvládanie nárokov výchovno-vzdelávacieho procesu vytvárať pracovné miesta školských psychológov

V oblasti humanistického vzdelávania a výchovy sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, ktorá bude viac prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov

 • spolupracovať so školami toho istého typu doma v zahraničí
 • v súlade so zásadami správnej výživy vytvárať podmienky pre rýchle občerstvenie a ďalšie stravovacie služby v priestoroch školy
 • uplatňovať zákon o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch
 • riaditelia škôl a školských zariadení ako aj vedúci orgánov štátnej a verejnej správy v školstve zabezpečia uplatňovanie Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzn. zákaz fajčenia v priestoroch základných škôl, stredných škôl, školských zariadení ako aj v priestoroch školských ihrísk.
 • zamerať výchovné pôsobenie na odstráňovanie prejavov šikanovania, sexuálneho zneužívania, či prejavov rasizmu, dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovoruo právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach
 • v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať problémy segregácie rómskych detí v školách
 • v rámci Rozpracovania Národného programu prevencie HIV/AIDS na podmienky rezortu školstva na roky 2004/2007 odporúčame zamerať pozornosť na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania. Realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočňovať besedy s psychológom resp. lekárom a vyhlasovať aktivity k Svetomému dňu boja proti HIV/AIDS
  - posilňovať a podporovať pozíciu výchovného poradcu
 • realizovať rôzne formy voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov, pedagógov a ostatnej verejnosti v zmysle filozofie " Otvorená škola "
 • v súlade so schválenou Koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007 vytvárať podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže prostredníctvom zapájania tejto skupiny do predmetových olympiád, športových a iných súťaží
 • v duchu prijatého Národného akčného plánu pre deti:
  • venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevyhodneného prostredia
  • / zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi
  • venovať intenzívnejšiu pozornosť preblematike, diskriminácii, rasizmu, xenofóbie, autisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie v predmetoch OBV, ETV
  • venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov
  • naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv ako celoštátnu súťaž žiakov stredných škôl zacielanú na problematiku ľudských práv
  • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti
  • vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu tejto problematiky zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity
  • posunúť výučbu o ľudských právach z úrovne poznatkov na úroveň aplikácie a klásť dôraz na správanie a zodpovednosť za svoje činy
  • aktivizovať žiakov a študentov škôl do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tématikou ľudských práv
  • vytvoriť podmienky na zabezpečenie permanentného postgraduálneho vzdelávania k multietnickej a multikultúrnej prípravy učiteľov
  • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách /prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom a študentom porozumieť iným kultúram/
  • pripraviť a realizovať aktivity, prednášky, besedy, osvetovú činnosť zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov a študentov škôl v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštituciámi smerom k migrantom
  • podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a školských zariadení, ich žiakov a študentov
  • v rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečovať, aby dovýchovno-vzdelávacieho procesu bola zoradená problematika preventívno-výchovného pôsobenia v oblasti požiarnej ochrany
  • v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať
   problémy segregácie rómskych detí v školách
  • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí /žiakov a študentov/ a ich účastí vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú
  • sprístupňovať všetkým deťom /žiakom a študentom/ informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
  • prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa /žiaka a študenta/
  • v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa sú školy a školské zariadenia povinné zabezpečovať ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchadzánia, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania
  • školy a školské zariadenia sú povinné realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem predchádzania a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality
  • v súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa s Lisabonskou výzvou ES prijať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia
  • v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotropných látok
  • v zmysle článku 39 Dohovoru o právach dieťaťa majú deti – obete akejkoľvek formy zanedbávania, vykorisťovania alebo zneužívania právo na podporu fyzického a psychického zotavenia a sociálneho znovuzačlenenia. Zotavenie a znovu začlenenie sa musí realizovať v prostredí podporújucom zdravie, sebaúctu a dôstojnosť dieťaťa
  • odporúča sa priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a žiakov. V prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, alebo zneužívané, šikanované, je ohrozovaný ich zdravý psychický a morálny vývin, je riaditeľ školy povinný bezodkladne riešiť vzniknutý problém. Odporúča sa riešiť problém aj v spolupráci so školským psychológom, centrom výchovnej a psychologickej prevencie, príp. pedagogicko-psychologickou poradňou. V prípadoch nedodržania školou prijatých opatrení na ochranu detí zo strany zákonného zástupcu dieťaťa alebo zo strany školy je riaditeľ povinný kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, lekára – pediatra a príslušné riaditeľstvo policajného zboru
  • v zmysle článku 24 Dohovoru o právach dieťaťa pravidelne zabezpečovať vzdelanie v základných poznatkoch v oblasti detského zdravia a výživy. Odporúčame podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie pod názvom Škola podporujúca zdravie, zdravého spôsobu života, zdravého spôsobu života, zdravého životného štýlu, duševného zdravia, prevencie užívania legálnych a nelegálnych návykových látok, projektov zdravej výživy, prevencie stresu a pod. Odporúčame spoluprácu so Slovenským Červeným krížom, Ligou proti rakovine, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
  • hlavné priority z Kodáňskej deklarácie /Ministerská konferencia o odbornom vzdelávaní/
   prezentovať na pôde školy
 • venovať pozornosť interpersonálnym vzťahom na báze zásad demokracie a tolerancie
  v interakcii - učiteľ - žiak
  - poznať metódu dialógu
  - využívať tvorivosť žiakov pri skúšaní
  - objektivizovať hodnotenie žiaka
  - podporovať rozvoj prirodzeného sebaovládania
  - viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti
  v interakcii učiteľ - rodičia
  - uplatňovať vzťahy vzájomnej úcty a tolerancie
  - v spolupráci so ZRŠ zlepšovať mat. tech. podmienky práce školy
  - vo väčšej miere využívať rodičov pre spoluprácu pri riešení VV problémovžiakov, ale aj zvýšiť spoluprácu v boji proti drogám, alkoholu, fajčeniu, v ochrane majetku školy, no najmä dochádzke žiakov do školy

v interakcii učiteľ - učiteľ

 v maximálnej miere optimalizovať vzťahy v učiteľskom kolektíve a vzájomne sa rešpektovať


v interakcií vedenia školy - učiteľ
- vytvárať optimálne pracovné prostredie;
- umožniť ďalšie vzdelávanie či rekvalifikáciu učiteľov z hľadiska potrieb školy a z hľadiska finančných možností
- niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ školy Ing. Michal Mitrík PhD.
zástupca riaditeľa školy RNDr. Martina Semešiová
Ing. Eva Liptáková
vedúci odbornej praxe p. Pavol Jasaň,
Ing. Bartošová
výchovný poradca Mgr. Renáta Jenčíková

Kde nás nájdete?

Zobrazit